Kế Toán Thuế

Hiện:
Tìm theo:
Ngày đăng tin : 20/06/2016 10:08:59
Kế toán quản trị
Kế toán quản trị Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản t..
Ngày đăng tin : 01/06/2016 10:54:04
Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp “1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nêu có sô thuê GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong thảng (đối với trường h..

BACK TO TOP